23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดหงษ์จัดกิจกรรม "วันนี้วันพระ วิถีพุทธสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ" เพื่อบูรณาการกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธสู่การยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดแก่นักเรียนเป็นประจำทุกวันพระ

Go to top