คนไทยควรรู้ 10 ข้อ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

        หลังครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ 'สมเด็จพระสังฆราชฯ' ขอนำเสนอรายละเอียดเบื้องต้น ข้อควรรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ มาบอกเพื่อให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วกัน...ดังนี้

        1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปสมเด็จพระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร หลังครบรอบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

        2. ในสมัยสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงพระเยาว์ มักเล่นเป็นพระ หรือชอบการประกอบพิธีทางศาสนา เช่น เล่นก่อถ้ำก่อเจดีย์ เล่นทอดผ้าทอดกฐิน ทำของเล่นเกี่ยวกับพระ เช่น ทำคัมภีร์เทศน์เล็กๆ ทำตาลปัตรจากใบไม้

        3. สมเด็จพระญาณสังวร เคยทรงฉายพระรูปกับพระโกศทองน้อย ซึ่งทรงพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ 10 เมื่อปี 2501 หรือ 57 ปีที่แล้ว สำหรับพระโกศทองน้อย จะพระราชทานสำหรับทรงพระศพเจ้านาย ในลำดับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

        4. สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีพระชาติกำเนิดจากสามัญชน ตามพระเกียรตินั้น จะได้รับพระราชทานพระโกศ ที่เรียกว่า พระโกศกุดั่นน้อย ในกรณี สมเด็จพระญาณสังวรฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเลื่อนชั้นจากพระโกศกุดั่น น้อยขึ้นเป็นพระโกศกุดั่นใหญ่ ตั้งแต่สิ้นพระชนม์ และพระราชทานเลื่อนชั้นขึ้นอีก เป็นพระโกศทองน้อย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ที่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่มิใช่พระบรมวงศ์ ได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็นกรณีพิเศษ เท่ากับพระราชทานพระอิสริยยศเสมอสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

        5. พระโกศทองน้อย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานทรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร จะประดับฉัตรตาดทอง 5 ชั้น แขวนเหนือพระโกศ เพื่อแสดงถึงพระเกียรติยศ

        6. ขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ จากวัดบวรนิเวศวิหารที่ประดิษฐาน ไปยังพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส มีความยาว 480 เมตร

        7. สำหรับข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ต้องแต่งกายไว้ทุกข์หรือชุดเครื่องแบบไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม เพื่อถวายอภิสัมมานสักการะฯ

        8. หากมารอชมขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพฯ ริมสองฝั่งถนน เพื่อการส่งเสด็จ ให้พนมมือไว้และกราบ 3 ครั้ง แบบเบญจางคประดิษฐ์ เมื่อพระโกศพระศพฯ เคลื่อนผ่าน

        9. หากไม่ได้มาร่วมในพระราชพิธีฯ วิธีที่จะร่วมส่งเสด็จที่ดี คือ น้อมนำคำสอนไปยึดถือปฏิบัติ

        10. ประชาชนจะได้รับแจก “หนังสือบวรธรรมบพิตร” หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ได้ที่จุดวางดอกไม้จันทน์ 48 วัด 46 เขตในกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับได้ที่ อำเภอที่จัดจุดวางดอกไม้จันทน์ 877 แห่ง

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/548971

Go to top